Ogólne warunki zlecenia transportowego

§ 1.
Termin płatności – 45 dni od daty otrzymania faktury wraz z oryginalnymi dokumentami przewozowymi.

§ 2.
Fracht nie obejmuje ubezpieczenia towaru.

§ 3.
Zleceniobiorca przyjmując zlecenie do realizacji potwierdza, że jest uprawnionym do świadczenia usług transportowych przewoźnikiem i posiada ubezpieczenia OC i OCP oraz wszelkie inne zezwolenia i decyzje wymagane przepisami prawa.

§ 4.
Brak pisemnej odmowy przyjęcia zlecenia w ciągu pół godziny oznacza, że zlecenie zostało przyjęte do realizacji.

§ 5.
W przypadku braku możliwości podstawienia samochodu wymienionego w zleceniu zleceniobiorca zobowiązuje się podstawić samochód zastępczy.

§ 6.
Brak możliwości dodatkowego załadunku lub przeładunku towaru bez pisemnej zgody zleceniodawcy pod groźbą nie wypłacenia frachtu.

§ 7.
Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z nienależytego i nieterminowego wykonania usługi transportowej.

§ 8.
Kierowca ma obowiązek uczestniczyć w liczeniu sztuk opakowań przy załadunku i rozładunku. Kierowca jest również odpowiedzialny za dopilnowanie prawidłowego i równomiernego rozłożenia towaru biorąc pod uwagę wagę ładunku. Firma ALMET nie ponosi odpowiedzialności za przeciążenie osi pojazdu wynikające z błędnego załadunku.

§ 9.
Za nieterminowe podstawienie samochodu pod załadunek / rozładunek zleceniodawca obciąża zleceniobiorcę równowartością 10% ustalonego frachtu.

§ 10.
Za niepodjęcie ładunku kwota obciążenia będzie równa dwukrotnej wartości ustalonej stawki frachtowej.

§ 11.
Od chwili przyjęcia zlecenia obowiązuje neutralność wobec klienta i ochrona klienta – sprawy związane ze zleceniem prosimy kierować wyłącznie do naszej firmy. W przypadku wdrożenia działań konkurencyjnych zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz firmy ALMET kary umownej w wysokości 10 000 €.

§ 12.
Postój na załadunek i rozładunek do 24H jest wolny od opłat (dni świąteczne nie są liczone).

§ 13.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie pozostawiania załadowanego pojazdu w miejscach innych niż teren firmy ALMET lub parkingi strzeżone.

§ 14.
W razie jakichkolwiek opóźnień lub innych problemów w trakcie realizacji zlecenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 12/419 26 26 lub 501 789 980.

§ 15.
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT, a nasz numer NIP to 945-152-91-50. Upoważniamy Państwa do wystawienia faktur VAT bez naszego podpisu. Wymagamy przedłożenia dokumentów dot. realizacji transportu w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od momentu wykonania usługi.

§ 16.
Zwrot oryginalnego listu CMR potwierdzonego pieczątką i podpisem przez odbiorcę oraz innych koniecznych potwierdzonych dokumentów dostawy towaru, towarzyszących danemu transportowi, musi nastąpić w terminie 30 dni od realizacji zlecenia. W przypadku niedotrzymania terminu stawka frachtu zostanie obniżona o 30%, a termin płatności wydłużony do 90 dni.

§ 17.
Dokumenty niespełniające wymogów oryginalności i poprawności wystawienia zgodnie z warunkami zlecenia nie będą przyjmowane.

§ 18.
Cesja wszelkich praw z niniejszej umowy wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody z naszej strony pod rygorem nieważności.

§ 19.
Kwoty w zagranicznej walucie, na jakie opiewa fracht należy przeliczać na PLN według tabeli kursów średnich obowiązujących w dniu rozładunku.

§ 20.
Podana kwota frachtu jest kwotą ALL IN zawierającą w sobie wszystkie opłaty.

§ 21.
W przypadku reklamacji towaru i nie przyjęcia go w miejscu rozładunku, przewoźnik zgadza się na przekierowanie auta w inne miejsce rozładunkowe, w stawce 3.00zł /km PLN netto, przeliczone na fracht w obrębie danego kraju.

§ 22.
Wszelkie spory między Zleceniodawcą a Przewoźnikiem, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte polubownie na drodze negocjacji, podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy pod względem miejscowym i rzeczowym dla Zleceniodawcy.